{{alert.msg}}
เกี่ยวกับ AML EXPERTS

บริษัท เอเอ็มแอล เอ็กซเปิร์ทส์ จำกัด 

บริษัท เอเอ็มแอล เอ็กซเปิร์ทส์ จำกัด (AML Experts Co.,Ltd.) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2012 จากแนวคิดและการรวมตัวของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงินในธุรกิจสถาบันการเงิน (Financial Institutions)  ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงบริษัทเดียวที่มีผู้ได้รับการรับรองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงิน (CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialists) จาก Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists ประเทศสหรัฐ- อเมริกา และมีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่การกำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลและดำเนินงานด้าน AML/CFT กำหนดนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์และรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย การตรวจสอบและประเมินการปฎิบัติงาน รวมทั้งให้การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นไปตามข้อกำหนดของพรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  มีประสบการณ์การบรรยายและการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง e-Learning เพื่อช่วยสถาบันการเงินให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

จุดเด่นของบริษัทฯ 

•    บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ด้าน AML/CFT ที่ได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้ฝึกสอนเฉพาะทางจากสถาบันนานาชาติ รวมทั้งมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบทเรียนที่โดดเด่น มีความพร้อมในการจัดบรรยายและสามารถดึงดูดผู้เรียนให้สามารถติดตามบทเรียนนั้นๆได้อย่างสนุกสนาน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก  
•    บริษัทฯ มีบุคลากรด้านการวิเคราะห์เนื้อหาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยทำงานร่วมกับวิทยากรหลักสูตร ซึ่งสามารถวิเคราะห์รูปแบบการนำเสนอให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรม  และคำนึงถึงความถูกต้องของเนื้อหาเป็นสำคัญ
•    บริษัทฯ มีความพร้อมทางด้านหลักสูตร AML/CFT กล่าวคือ บริษัทฯให้บริการด้านเนื้อหาแบบ ready-made contents  ในหลักสูตรป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ที่เป็นมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย 
•    ทีมงานได้รับความไว้วางใจ จากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ (Facilitator, Trainer, Guess Speaker) แก่องค์กรต่างๆอาทิเช่น การจัดอบรมพิเศษในหัวข้อ “เมื่อ FATF ตั้งข้อสงสัย จะเกิดอะไรขึ้นกับสถาบันการเงินไทย” เพื่อคณะผู้ตรวจการธนาคารแห่งประเทศไทย, ผู้บรรยายในการประชุมนานาชาติประจำปีของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันการฟอกเงิน (ACAMS), การจัดบรรยายพิเศษ โครงการป้องกันการฟอกเงินสำหรับสถาบันการเงิน ดำเนินการโดยธนาคารกลาง สปป.ลาว